I denna veckans blogg lyfts ett gott exempel på nära vård som utgått från patienternas behov och resulterat i effektivare vård. Läs om hemmonitorering för patienter med blodsjukdom vid Skaraborgs Sjukhus. Amanda Ahlin, sjuksköterska, beskriver det prisbelönta arbetet.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

 

Hemmonitorering – nöjda patienter, färre vårddygn

Amanda Ahlin, Leg.Sjuksköterska, Hematologienheten, M1, SkaS Skövde

(Fotograf: Garbis Sarafian)

Runt om i landet pågår en omställning till en vård som bedrivs mer nära patienten. I den regeringsutredningen som ligger till grund framställs tydligt att primärvården skall vara navet, men också att ökad samverkan behöver ske mellan olika vårdinstanser för att patienten ska få en mer sömlös vård och att patienternas roll ska stärkas.

Inom ramen för ”Vision e-hälsa 2025” fastställs att patienters behov och förutsättningar ska vara grunden, och att de ska få vara medskapare i utformningen av den framtida vården. Som en del i att ställa om vårt arbete på hematologienheten Skaraborgs Sjukhus erhöll vi år 2021 finansiering från Innovationsfonden Västra Götalandsregionen för att starta upp hemmonitorering för patienter med hematologisk sjukdom. Initiativet att starta upp hemmonitorering kommer från patienternas önskan om att kunna vistas mer i hemmet och arbetet belönades med Vårdförbundspriset år 2023.

Enligt siffror från Cancerfonden drabbas ungefär 4000 personer per år av blodcancer. Akut myeloisk leukemi (AML) är en form av blodcancer som utgår från blodbildande celler i benmärgen. Vid AML finns det ett överskott av omogna vita blodkroppar i benmärgen och/eller blodbanan. Orsaken till sjukdomen är i de flesta fall okänd och sjukdomen drabbar alla åldrar. I ungefär vart fjärde fall föregår en kronisk benmärgssjukdom utvecklingen av AML och i cirka fem procent av fallen föregår cellgiftsbehandling av en annan cancersjukdom att personen insjuknar i AML. Vid sjukdomsdebut kan symtomen täcka ett spektrum från vaga allmänsymtom såsom trötthet förknippad med endast måttliga avvikelser i blodbilden, till akut svår allmänpåverkan till följd av en kraftigt påverkad blodbild som resulterar i blödningsbenägenhet och allvarlig infektion. Sjukdomens prognos beror på olika faktorer såsom patientens ålder, vilka genetiska avvikelser som finns samt för yngre patienter – att det finns en stamcellsdonator tillgänglig, antingen en släkting eller en orelaterad donator via till exempel Tobiasregistret.

Begreppet hemmonitorering kommer från termen egenmonitorering vilket inom Västra Götalandsregionen definieras som ”löpande registrering, övervakning och bedömning av vården avseende en persons hälsotillstånd, där personen själv utför registreringen utanför vårdenhet”.
• Hemmonitorering är monitorering av vitalparametrar som skulle kunna ske på sjukhus men i stället sker i hemmet på likartat sätt.
• Hemmonitorering används till patienter som befinner sig i hemmet i stället för att vårdas/observeras inom slutenvården.
• Hemmonitorering innebär att patienten inom en kort, definierad tidsram, får vitalparametrar bedömda av legitimerad vårdpersonal.
• Hemmonitorering innebär att patienten inte behöver ta ställning till väsentligheten av vitalparametrarna själv.
• En hemmonitorerad patient ska beredas möjlighet för direktinläggning i slutenvården vid behov.

Initialt omfattade hemmonitoreringsprojektet på Skaraborgs Sjukhus enbart patienter med AML som erhöll cytostatikabehandling. Vi såg positiva resultat såsom besparade vårddygn och nöjda patienter på den lilla grupp vi började med under år 2021 och sökte därefter ytterligare ekonomiska medel från Innovationsfonden Västra Götaland. Under början av år 2022 utvidgades hemmonitoreringsprojektet till att inkludera samtliga patienter med någon slags blodsjukdom med kraftig nedsättning av immunförsvaret eller med annan situation där hemmonitorering kan vara till gagn för patienten, exempelvis vid Covidinfektion. Sedan inklusionskriterierna för hemmonitorering utvidgades har fortfarande huvuddelen av patienterna AML men patienter med andra blodsjukdomar har också hemmonitorerats med gott resultat.

Inklusionskriterierna för hemmonitoreringen är:
• Samtycke till hemmonitorering efter skriftlig och muntlig information
• Ålder över 18 år
• Innehar mobilt BankID samt smartphone eller dator
• Kan hantera apparaturen självständigt eller vid behov med hjälp av anhörig
• Vårdas vid hematologienheten Skaraborgs Sjukhus till följd av hematologisk sjukdom
• Det finns en förhöjd risk för snar inläggning inom den hematologiska slutenvården

Under hemmonitorering tar patienten axillär temperatur, puls, blodtryck och saturation tre gånger per dygn. Mätvärden skickar patienten, via en formulärtjänst som 1177 e-tjänster tillhandahåller, till hematologiavdelningen där de bedöms av en sjuksköterska. Patienterna instrueras att vid upplevd försämring av sitt allmäntillstånd ta förnyade vitalparametrar och därefter kontakta hematologiavdelningen telefonledes. Vid behov av sjukhusvård efter telefonbedömning får patienterna komma direkt till avdelningen utan att passera akutmottagningen och få adekvat vård på specialiserad enhet direkt.

Under år 2023 har vi initierat vår första delstudie för att studera effekterna av hemmonitorering vid blodsjukdom. Patienternas erfarenheter visar på att det ur deras perspektiv är ett fungerande arbetssätt som de känner sig trygga med och att de uppskattar all tid de kan få i sin hemmiljö.