Nishi Dave, student på Karolinska Institutet gör sin praktik på Forum för Health Policy. Nishi har skrivit flera rapporter och nu senast om innovation som bidrar till en bättre hälsa för äldre. I denna blogg lyfter Nishi fram flera viktiga slutsatser och rekommendationer som skapar bättre förutsättningar för innovation i äldreomsorgen.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Nishi Dave

Med de förändrade demografiska trenderna, såsom en ökning av den åldrande befolkningen och längre förväntade livslängd, behöver hälso- och sjukvårdssystemen anpassas till nya arbetsmoder för att tillhandahålla en högkvalitativ och kostnadseffektiv vård. COVID-19 pandemin har medfört stora utmaningar, särskilt inom äldrevården med svåra konsekvenser både för den äldre befolkningen och en enorm belastning på sjukvården i hela Europa. Det är tydligt att äldreomsorgen står inför stora utmaningar såsom framtida finansiering och tillgång till en god äldreomsorg.

Ny teknik har visat sig underlätta vardagen för äldre och kommer att spela en viktig roll när det gäller att klara framtidens äldreomsorg. Men införandet av nya processer och ny teknik går för långsamt. Det är också viktigt att poängtera att innovation inom äldreomsorgen inte bara handlar om teknik och implementering utan också om samordning mellan hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, där forskning och näringsliv måste ingå.

Utifrån dessa antaganden anordnade Forum för Health Policy, i samarbete med Nederländerna och Schweiz, ett stort internationellt webinar om ledning, teknikutveckling och innovation i äldreomsorgen i de tre länderna. Några av de viktigaste slutsatserna handlade om att förbättra förutsättningar för innovativt tänkande och implementering för att hantera den åldrande befolkningens växande användning av sjukvårdstjänster. (se webinariet här)

En utgångspunkt för diskussionerna på webinaret var den rapport jag skrivit på uppdrag från Forum for Health Policy – ”Innovationer i äldreomsorgen”. Rapporten lyfter flera exempel på innovationer inom äldreomsorgen i Sverige, Schweiz och Nederländerna. Den innehåller också policy-rekommendationer (se lista nedan) som kan tjäna som inspiration till att öka innovationstakten inom hälso- och sjukvården till förmån för äldre.

  • Involvera patienter och patienters anhöriga i all kommunikation: från policy till testfaser av innovativa projekt.
  • Stärk dialogen mellan olika aktörer: beslutsfattare, vårdgivare, personal, forskare, företag, patienter/brukare/invånare, patientföreningar.
  • Förbättra ersättningssystemen med incitament för stärkt integration mellan hälso- och sjukvård och omsorg.
  • Öka hälsofrämjandet genom att satsa på forsknings- och innovationsprojekt med fokus på prevention.
  • Förstärk IT-infrastrukturen för att underlätta kommunikation mellan regioner, kommuner, och sjukvårdsaktörer och samtidigt öka användning av hälsodata.
  • Öka användningen av databaser och register för att bl.a öka kunskapen om vårdmönster för patienter som bor ensamma med flera kroniska sjukdomar för att förbättra vårdkvaliteten.
  • Förbättra och fastställ tydliga policys för datainsamling, bl.a. för att säkerställa sekretess för patientens data.

Läs rapporten här (finns både på engelska och svenska) >>>

 

Nishi Dave började som praktikant på Forum under hösten 2019. Hon är student på Masterprogrammet i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, med specialiseringen i hälsofrämjande arbete och prevention.