Fallskador skapar såväl stort lidande för den enskilde som stora kostnader för samhället. Kan en digital AI-övervakning, förutom att öka patientsäkerheten, även ge ekonomiska fördelar? Läs veckans blogg av Pauline Ahl, projektägare, tf verksamhetschef, Södra Älvsborgs Sjukhus.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Kan digital AI-övervakning förebygga och förhindra fall inom slutenvården?

Pauline Ahl, projektägare, tf verksamhetschef, VO Neurologi, Rehabilitering och Nära Vård, Södra Älvsborgs Sjukhus

Fallskador skapar stort lidande och enorma kostnader för samhället. Varje år ramlar 100 000 personer som är 65 år eller äldre så illa att det behöver sjukvård. Enligt Socialstyrelsen kostade fallolyckorna 16,8 miljarder år 2020.

Inom slutenvården har traditionella hjälpmedel som larmmattor och antihalksockar varit de vanliga verktygen för att hantera fallrisk hos patienter. Men dessa hjälpmedel har sina begränsningar eftersom de endast larmar när ett fall redan har inträffat. I syfte att minska risken för allvarliga fallskador och förbättra patientsäkerheten, har Södra Älvsborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset genom ett innovationsprojekt fokuserat på att utvärdera potentialen hos digital AI-övervakning inom slutenvården. Projektet är finansierat av Innovationsfonden VGR.

Projektets syfte var att använda AI-teknik för att förebygga och förhindra fall med mycket lovande resultat. Under testperioden installerades AI-teknik på en strokeavdelning på SÄS och en medicinavdelning på SU. Personalen genomgick utbildning för att använda systemet på inskrivna patienter. När man jämförde fallstatistiken före och under användningen av AI-systemet, observerade man tydliga förbättringar. Antalet fall minskade dramatiskt på båda avdelningarna, med en minskning på cirka 67 procent jämfört med tidigare perioder. Teknik som är effektiv i att minska fallskador har utöver att minska skada och lidande för patienten en stor potential att minska behovet av vårdtillfällen och röntgenundersökningar.

Förutom att öka patientsäkerheten, erbjuder en digital AI-övervakning även ekonomiska fördelar. I de fall där patienten har hög fallrisk, krävs ofta extravak till en stor kostnad. Genom att använda motsvarande teknik kan dessa kostnader minskas avsevärt, vilket kan frigöra resurser som kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt inom sjukvården.

Utvärderingar från personal som testat systemet visar på att de anser att det fungerar smidigt och har möjliggjort förebyggande åtgärder, vilket är kritiskt för att förhindra fallskador. De betonar fördelen av att kunna arbeta proaktivt för att förhindra fall, och de tror att denna teknik kan bidra avsevärt till att förbättra vården för patienterna.

Så hur fungerar detta system? Det består av 3D radarsensorer med AI-mjukvara som övervakar patienternas rörelser i rummet. Dessa sensorer kan upptäcka kroppsrörelser och skickar varningar till en mobilapp om en patient exempelvis rör sig i sängen eller sätter sig upp. Denna övervakning möjliggör snabba ingripanden innan ett fall inträffar.

Projektets övergripande mål har varit att utvärdera möjligheten att kunna minska fallskador inom slutenvården, ett växande problem som har negativa konsekvenser både för individerna och samhället som helhet. De traditionella hjälpmedel som har använts tidigare har visat sig vara otillräckliga, och det finns ett stort behov av tekniska lösningar för att förhindra fall och de potentiella skador de kan orsaka.

Framtiden för denna teknik ser lovande ut, och det pågår arbete för att kunna genomföra en upphandling av en motsvarande produkt med AI-teknik som uppfyller kraven och som kan användas inom flera verksamheter inom sjukhusförvaltningarna.

Sammanfattningsvis tyder resultaten från detta innovationsprojekt på att digital AI-övervakning har potential att förebygga och förhindra fall inom slutenvården. Tekniken har visat sig minska antalet fall och kan ha ekonomiska och vårdkvalitetsfördelar. Personalen har positiva erfarenheter av dess användning, och det finns ett tydligt intresse av att implementera den i fler verksamheter. Detta projekt belyser de möjligheter som AI och digital teknik kan erbjuda inom sjukvården för att öka patientsäkerheten och förbättra vården. Ny AI-baserad teknik kan även användas för att lösa andra utmaningar inom sjukvården, såsom att förebygga trycksår eller optimera bemanningsplanering. Teknikens potential är omfattande och kan vara nyckeln till att skapa en tryggare och mer effektiv vårdmiljö för alla.