Årets patientprisvinnare är gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Här presenterar de sin verksamhet och vad som krävs för en riktigt bra cancervård. Deras förbättringsresa fortsätter med att stärka patienters och närståendes möjligheter att vara delaktiga i den egna vården. Det blir spännande att följa dem. 

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Med genuin vilja att skapa den bästa cancervården

Emma Johansson, barnmorska och kontaktsjuksköterska på gynekologiska onkologimottagningen

När vi frågar patienter vad de önskar av cancervården ”i den bästa av världar” så är svaren väldigt lika. Man önskar kontinuitet, att få vara nära sitt hem och sin familj, att ha möjlighet att kontakta ”sin” personal för att få råd och stöd och man vill inte bollas runt mellan olika vårdgivare så att man är tvungen att redogöra sin sjukhistoria gång på gång.

Att bygga en sjukvård som uppfyller dessa krav och som samtidigt uppfyller alla krav på hög medicinsk kvalitet bygger på en genuin vilja att ge den allra bästa vården hos personal och ledning. Engagemang, vilja att ta personligt ansvar utöver att bara göra ett gott jobb, stor empati och noggrannhet är kännetecknande för medarbetare som arbetar på gynekologiska onkologimottagningen i Karlstad.

På gynekologiska onkologimottagningen följer vi hela patientens resa genom cancervården. Till oss kommer alla med misstänkt gynekologisk cancer för utredning t.ex. med prover, ultraljud och inskrivning till operation. Om patienten diagnostiseras med cancer träffar hen i samband med läkarbesöket en kontaktsjuksköterska som sedan håller i patientens planering tillsammans med läkaren. Det kan handla om behandling i form av operation, cytostatikabehandling och/eller strålbehandling.

Vi kontaktsjuksköterskor har egna telefoner utan telefontid. Om vi inte har möjlighet att svara pratar patienten in ett meddelande och vi ringer upp så snabbt det går. Patienter har även tilldelats nummer till övriga kontaktsjuksköterskor så att kontakt kan tas även om hens utvalda kontaktsjuksköterska inte är i tjänst.

Då vi arbetar aktivt med patienten i fokus, kring prehabilitering och rehabilitering, samordnas besök med andra specialiteter så som kurator, dietist och stomisköterska under besöken för behandling. För att skapa extra trygghet behöver ”våra” patienter inte ringa 1177 eller söka akuten på jourtid utan ringer till den gynekologiska vårdavdelningen för rådgivning. Vid behov sker direktinläggning. Allt i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer att ha tillgång till ett kompetent team runt patienten, dygnets alla timmar.

I teamet runt patienten finns vår mottagning, med undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare, och på kliniken finns även kurator, dietist, fysioterapeut, lymfterapeut, sexolog och vår vårdavdelning som alla har ett nära samarbete.

Ett par av kontaktsjuksköterskorna på mottagningen sköter inbokning av remisspatienter, bokar läkarbesök och deltar i operationsplaneringen och patologrond vilket gör att helheten alltid finns. De eftersträvar också att ledtider i så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF) hålls. Varje vecka genomförs multidisciplinära ronder regionalt och vid behov nationella ronder för att alla patienter ska erbjudas bästa möjliga behandling. Vi är noga med att all personal kring patienten, både vi själva och andra vårdgivare (t.ex. när patienten behöver skickas till Akademiska sjukhuset i Uppsala), är väl insatta i patientens tillstånd.

För att ha hela vårdkedjan, från utredning till kontrollfas, är vi en relativt liten enhet med ca 15 personal. Med den öppenhet vi har sinsemellan angående våra patienter så är all personal insatt, på det stora hela, på alla aktiva patienter om t.ex. kontaktsjuksköterskan eller läkaren är sjuk/har semester.

För bästa personcentrerad vård tror jag att det är viktigt att komma ihåg att vi som personal får följa patientens resa och att det inte är patienten som följer personalens resa i cancervården.

I PREM-enkäten (patient experience measures) undersöks patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp. Värmland ligger lite över genomsnitt i Sverige i alla kategorier som kartläggs, framför allt då det gäller emotionellt stöd. Samtliga regioner är enligt patienterna sämst på delaktighet och involvering.

Det är extra hedersamt att ha fått 2020 års patientpris som delas ut av Forum för Health Policy, särskilt då vi har blivit nominerade av en av våra patienter.  Vi kommer använda glädjen och stoltheten över priset som ett avstamp i arbetet att förbättra patienternas och deras anhörigas känsla av att vara delaktiga i utformandet av den egna vården.

Emma Johansson är barnmorska och kontaktsjuksköterska på gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Hon har tillsammans med sin kollegor författat veckans blogginlägg.

Patientpriset, som Forum för Health Policy har instiftat, delades ut för första gången i år. Här kan du läsa mer om det >>>