God fortsättning på 2023 önskar Forum för Health Policy med nyårsönskningar från några av våra medlemmar. Här samsas önskemål om en jämlik, personcentrerad och tillgänglig vård tillsammans med önskemål om en god arbetsmiljö, fungerande digital infrastruktur och minskad administration – bland annat!

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Ett nytt år och en känsla av nystart och nya möjligheter infinner sig – Forum för Health Policy har satt samman en raket av önskningar från några av våra medlemmar som vi så här i början av året vill skicka till alla beslutsfattare runt om i landet – en kavalkad av inspiration inför 2023 – så gott nytt år!

2023 ska bli patientens år med en mer jämlik och personcentrerad vård för alla som lever med kroniska sjukdomar. Vi hoppas att fysioterapeutledd träning utökas, att statusen höjs på vården av KOL-patienter samt att riktlinjerna för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom gör succé. För att nå detta krävs fortsatt utveckling av den goda nära vården, inklusive den kommunala vården. Låt oss sen hoppas nyårslöften om ohälsosamma levnadsvanor kan uppfyllas. För detta är det avgörande att hälso- och sjukvården och samhället erbjuder kunskap genom stöd och råd.

Anders Åkesson, Förbundsordförande HjärtLung

Vi önskar oss en standardiserad omsorg byggd på evidens där de sociala utfallen kan jämföras och som belönar positiva utfall i ersättningssystemen. 

Hans Dahlgren Humana

Reumatikerförbundet vill:

 • att nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel blir verklighet.
 • ha kortare vårdköer; väntan är orimligt lång för alldeles för många med kroniska sjukdomar.
 • att rehabilitering ska ingå i vårdgarantin; kroniskt sjuka personer ska inte hamna sist i kön!
 • att det blir en nationell samordning av köer.
 • att de sammanhållna vårdförlopp och nationella riktlinjer som nu finns verkligen används, följs upp och utvärderas.
 • ha en personcentrerad vård mer än på papperet; se patienten som medskapare!
 • att alla som behöver patientutbildning ska få tillgång till sådan.

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Från Apoteket vill vi först och främst tacka Forum för Health Policy för ett fantastiskt år då vi är glada att apoteksfrågorna fått en ökad synlighet, vilket nu också märks i Tidöavtalet. Under kommande år önskar både jag och Apoteket att vi kan fortsätta utveckla samarbetet med vården. Vi försörjer en betydande del av sjukvården med läkemedel idag, utbildar sjuksköterskor i läkemedelshantering och hoppas att även våra apotek och de farmaceuter som jobbar där ska kunna bidra mer i preventivt hälsoarbete. Genom våra apoteks tillgänglighet och våra farmaceuters kunskap kan vi på ett bra sätt komplettera vården och bidra till en stärkt folkhälsa. Med det vill jag önska er alla ett riktigt gott nytt 2023.

Louise Skalin, Chefsfarmaceut Apoteket

Tre nyårsönskningar från Neuroförbundets medlemmar:

 • Fler Neurologer för snabbare diagnostik, behandling och trygg specialistvård. Antalet Neurologer i Sverige är ojämnt fördelade i landet och borde öka från dagens ca 450 till ca 600 för att motsvara behoven hos befolkningen.
 • Tillgång till livslång rehabilitering/habilitering efter behov oavsett var i landet man bor.
 • Tillgång till personligt utprovade och anpassade hjälpmedel efter behov.

Lise Lidbäck ordförande Neuro

Vår nyårsönskning för 2023 är ett inkluderande samhälle för en jämlik hälsa, där rätten till hälsa inte lämnar någon utanför. Vi önskar även att utvecklingen av hälso- och sjukvården fortsätter, där omställningen till en personcentrerad nära vård sprids från enstaka projekt till strukturer för verksamhetsutveckling, så att professionerna aktivt kan medverkar till utveckling, införande och uppföljning. Att varje verksamhet identifierar sitt kompetensbehov, tar fram kompetensförsörjningsplaner med tydliga karriärvägar. En arbetsmiljö som ger förutsättningar som gynnar medarbetarnas egen hälsa, balans i livet med möjlighet att arbeta heltid ett helt yrkesliv. Detta är viktiga förutsättningar för att kompetensförsörjningen ska kunna säkras och en jämlik hälsa för invånarna och ett hållbart yrkesliv för professionerna kan uppnås – i hela landet, hela livet”.
Sineva Ribeiro , förbundsordförande Vårdförbundet

Även kroniskt sjuka lever större delen av sina liv utanför vården. Personliga behandlingsplaner och patientutbildning är därför nödvändiga redskap för att vi ska kunna vara så friska som möjligt. Men vården måste också bli mer tillgänglig och väntetiderna kortas så att man kan få den vård man faktiskt behöver.

Mikaela Odemyr, ordförande Astma och Allergiförbundet

Stockholms Sjukhem önskar att det ska bli enklare för patienter, boende och närstående att navigera i det mycket fragmentariska system som hälso- och sjukvården är. Vi måste få minskad regelbörda kring ersättningsystemen, minskad administration och byråkrati och istället fokusera mer på kvaliteten och leveransen av sjukvård och omsorg till invånarna.

Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms sjukhem

Nätverket mot cancer önskar att alla beslutsfattare på nationell och regional nivå verkar för att all cancer ska upptäckas i stadie 1, att alla ska få individualiserad behandling och cancerrehabilitering – vi önskar oss en jämlik cancervård, stärkta patienträttigheter och ett samhälle fritt från cancer.

Margareta Haag ordförande Nätverket mot cancer

Inför 2023 ser vi fram emot fortsatt arbete, bland annat med de ständigt aktuella frågorna kring personcentrerad vård, tillgänglighet och kompetensförsörjning . Det är oerhört spännande att följa alla initiativ som görs inom ramen för en God och Nära vård och vi är övertygade om att alla negativa trender går att vända. Till detta så ser vi fram emot fortsätt intressanta och värdefulla diskussioner hos Forum för Health Policy, ett forum som vi värdesätter väldigt högt för att driva utvecklingen framåt.”
Johan Hilm, Director, Sirona Health Solutions

Tre önskningar:

 • att tillgängligheten till digifysisk rådgivning och vårdmöten samt specialistvård inom hälso- och sjukvården förbättras så att offentliga lagstadgade vårdgarantitider hålls.
 • att fler människor får tidiga insatser, både hälsofrämjande och vårdande så att nutida och framtida vårdbehov minskas.
 • att försäkringsbranschen ges rätt förutsättningar att stötta med fungerande lösningar för att bidra till de förstnämnda önskningarna.

Kristina Ström Olsson, Nordisk Hälsostrateg If

Vi på Accenture önskar att framtidens vård präglas av att möta patienternas och befolkningens förväntningar där sjukvårdssystemet anpassas för kontinuitet och utifrån patienternas behov. Det finns en stor potential och vi fortsätter gärna samarbetet med andra aktörer för att uppnå detta. Vi vill önska er alla en riktigt härlig jul och ett gott nytt år!

Sofia Krouthén Client Account Lead Healthcare Accenture

Inför 2023 önskar vi oss att alla aktörer som kan bidra med vård och hälsoförebyggande insatser ska ges förutsättningar att göra detta – tillsammans kan vi skapa ett friskare och tryggare Sverige!

Tomas Mattsson, Länsförsäkringar Sjukvårdsförsäkring

2023 hoppas vi blir ett år där vi inleder resan mot en bättre styrning av vården, till nytta för patienten. En trovärdig plan för en fungerande digital infrastruktur, som möjliggör att vård- och omsorgsgivare kan få tillgång till nödvändig patientinformation, är ett måste. Konkreta åtgärder för kortare köer, där vårdens samlade resurser nyttjas, behövs också. Dessutom krävs bättre redovisning av vårdgivarnas kvalitet. Vårdens effektivitet måste också utvärderas skarpare, genom en självständig och kompetent myndighet.

Anders Morin, Svenskt Näringsliv