Forum för Health Policy har publicerat ett antal policyrapporter och artiklar med rekommendationer och förslag för ett förbättrat hälso- och sjukvårdssystem. De, tillsammans med resultat från en av höstens workshopar, ligger till grund för denna policy brief: Framtidens vård – inför valet 2022, som innehåller en analys av vilka utmaningar och problem som behöver lösas och hur detta bör ske. Rapporten vänder sig framför allt till beslutsfattare och politiker på nationell, regional och kommunal nivå.

Trevlig läsning!

Sjukvårdspolitiken inför valet 2022

Forum för Health Policy lyfter fram följande policyrekommendationer:

 • Staten behöver säkra upp IT-system som pratar med varandra och där informationen sömlöst kan flyta mellan systemen.
 • Staten, regioner och kommuner bör se till att patienten äger sina egna data.
 • Regionerna behöver stärka incitamenten för första linjens sjukvård.
 • Pröva nya arbetssätt/ny organisation för att stärka den förebyggande vården.
 • Regioner behöver gemensamt med kommuner utveckla ersättningsmodeller.
 • Regionerna bör öppna upp för nya utfallsbaserade finansieringsmodeller.
 • Tillgängligheten behöver öka inte minst för personer med psykisk ohälsa.
 • Utveckla användandet av digitala lösningar såväl vad gäller besök, behandlingar och egenmonitorering.
 • Underlätta upphandling av en sammanhållen vårdkedja. 
 • Skapa förutsättningar för samarbete och sammanhållna vårdkedjor mellan fler aktörer.
 • Förenkla dokumentationen och skärp uppföljning och utvärdering.
 • Informationsdriven vård – lär av Region Halland.

Sammanfattning

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Trots en hög andel hälso- och sjukvårdskostnader av BNP, jämfört med andra OECD länder, har Sverige återkommande problem i form av långa väntetider till vård, bristande vårdkedjor och en sjunkande produktivitet som kan hänföras till ineffektiva arbetsprocesser med bland annat betungande administration. Sverige har också många läkare per invånare men förhållandevis få läkarbesök per dag.

Idag pågår en omställning mot en ”God och Nära Vård” där vården ska flytta fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. För 2019–2021 har regeringen träffat årliga överenskommelser med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). I en utvärdering från Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys konstateras att regeringen har avsatt närmare 15,5 miljarder kronor i form av stimulansbidrag till regioner och kommuner. Samtidigt konstaterar Vårdanalys att ”det finns få indikationer på att omställningen så här långt har lett till måluppfyllelse. En aspekt handlar om kvarstående brister när det gäller arbetsbelastning, bemanning och tillgången till kompetens i primärvården.” Samtidigt har Coronakommissionen presenterat två delrapporter om den svenska pandemihanteringen med omfattande kritik. Redan 2014 konstaterades utredningen ”Effektiv vård” att mer resurser till hälso- och sjukvården inte är lösningen på de utmaningar som finns.

Vilken väg bör Sverige gå för att utveckla hälso- och sjukvårdssystemet till det bättre och klara av dagens och framtidens utmaningar?

De politiska utspelen är många och kommer intensifieras införa valet 2022: ”Staten måste ta över styrningen av sjukvården”, ”Mer resurser till vård och omsorg”, ”Primärvården måste stärkas” och så vidare. Tyvärr saknas ofta analyser på djupet om vilka problem som ska lösas och hur förändrad styrning eller mer resurser är lösningen.

Forum för Health Policy vill fördjupa analysen och bidra till diskussionen om framtidens hälso- och sjukvård och sociala omsorg. Därför genomförde Forum för Health Policy, tillsammans med RISE, den 20 oktober 2021 en workshop på temat ”Framtidens vård – inför valet 2022”. Olika grupper och nyckelpersoner var representerade; patientorganisationer, fackliga företrädare, experter på sjukvårdssystemet, forskare, läkare, sjuksköterskor, entreprenörer med flera. Utgångspunkten för workshopen var: Vilka policybeslut behövs inför framtidens utmaningar i hälso- och sjukvård och omsorg och vilka instrument borde användas? Fyra olika teman lyftes fram; styrning, digitalisering och hälsodata, psykisk ohälsa och samordnad vård.

Forum för Health Policy har publicerat ett antal policyrapporter och artiklar med rekommendationer och förslag för ett förbättrat hälso- och sjukvårdssystem. De, tillsammans med workshopens resultat, ligger till grund för denna policy brief som innehåller en analys av vilka utmaningar/problem som behöver lösas och hur detta bör ske. Skriften vänder sig framför allt till beslutsfattare och politiker på nationell, regional och kommunal nivå och är samproducerad med RISE.

Läs hela rapporten här >>>