Rapport, ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”, texten bygger på en rad rapporter, genomförda workshops och rundabordssamtal. Se särskilt de policyrekommendationer som finns till rapporten.

Sammanfattning rapport
”Vård och omsorg av äldre under pandemin”

Coronakommissionen första delrapport om Äldreomsorgen presenterades i december 2020. En huvudslutsats var att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Kommissionen konstaterade att för dessa brister bär den sittande regeringen, liksom de tidigare regeringar som också haft denna kunskap, det yttersta ansvaret. Strukturella brister lyftes fram, som varit kända långt före virusutbrottet, t.ex. otillräcklig samverkan mellan regioner och kommuner som blev än mer påtagliga under pandemin. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterade allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin.

Kunskapen om äldrevården och äldreomsorgen behöver höjas. Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom kommunerna och som kommunerna ansvarar för, framför allt sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, har till exempel nämnts i väldigt liten grad i debatten.

Äldreomsorgen svarade för 18 procent av kommunernas kostnader år 2019. Den totala kostnaden var 129 miljarder kr. Framtidsprognoser pekar på olika resultat, beroende på ambitionsnivå, demografin mm. Men med nuvarande ambitionsnivå och den demografiska utvecklingen kan kostnaderna i fasta priser för äldreomsorgen komma att öka drygt 40 miljarder kronor på 10 år.

Forum för Health Policy har haft en rad workshops och seminarier, både nationella och internationella om utmaningarna inom äldreomsorgen. Ökad kompetens inom äldreomsorgen lyfts fram som en viktig faktor. Outnyttjad potential i digitaliseringen, alltför många olika aktörer som har ansvaret för hälso- och sjukvård och omsorg, krångliga IT-system, för lite akademisk koppling inom den kommunala verksamheten, kunskapskällor som kvalitetsregistret Senior Alert används i alltför liten utsträckning är andra exempel. I denna rapport belyser dessutom flera utomstående forskare olika strategiska frågor.

Många förslag på förbättringar inom äldreomsorgen har lyfts fram i olika utredningar för att klara framtiden.

Forum för Health Policy vill särskilt lyfta fram följande policyrekommendationer som utvecklas mer i detalj i rapporten:

  • Ge individen möjlighet att välja mellan olika aktörer som erbjuder sammanhållna vårdkedjor för en mer sömlös vård och omsorg.
  • Öka digitaliseringstempot i äldreomsorgen.
  • Skapa ersättning- och uppföljningssystem som stärker den personcentrerade vården och omsorgen genom koordineringen av individens hela vård- och omsorg.
  • Lär av variationer i resultaten.

Läs hela rapporten här: Äldreomsorgen_2020_Policy-Brief_slutversion_9april