I Forum för Health Policy vill vi gärna lyfta de ungas perspektiv. Hur ser de som levt nästan hela sina liv med en smartphone i handen på den snabba tekniska utvecklingen och vad tycker de om hälso- och sjukvårdens förmåga att möta denna utveckling? I European Health Parliament samlas unga personer från hela Europa för att diskutera gemensamma utmaningar inom hälso- och sjukvården och för att tillsammans ta fram förslag på lösningar på EU-nivå. En av de som deltagit är Elin Mignérus, som i dagens blogginlägg presenterar några av de förslag som tagits fram. 
Trevlig läsning!

Så möter vi ”den fjärde industriella revolutionen”

Elin Mignérus

Ingen kan ha missat frammarschen av artificiell intelligens (AI), inte minst inom hälsa. Flera företag och organisationer inkluderar AI i verksamheten och EU-kommissionen och den svenska regeringen har lagt fram en AI-strategi.

Potentialen med AI, inom områden som t.ex. precisionsmedicin, är enorm och kan förbättra allmänhetens hälsa. Men hur förbereder vi oss på den snabba utvecklingen av sådana teknologier?

Vid stora paradigmskiften måste vi se till förändringar och samarbeten på olika nivåer. Bara i Sverige har vi en fragmenterad sjukvård med 21 olika landsting, och en nationell vision saknas. Går man steget vidare finns det mycket som med fördel kan göras på EU-nivå, där vi också kan dra nytta av gränsöverskridande samarbeten.

Inom ramen för European Health Parliament, ett fristående program för unga inom hälsorelaterade yrken med syfte att bidra med ett nytänk inom policyutveckling, har jag under 6 månader deltagit i arbetet med att formulera policyrekommendationer på EU-nivå. Europa har goda förutsättningar för att underlätta hälso- och sjukvårdens övergång i vad som benämns som den Fjärde Industriella Revolutionen (World Economic Forum). Men för att lyckas med detta krävs ett strategiskt helhetsperspektiv och att vi agerar nu.

Teknikskiftet innebär inte enbart införandet av enskilda tekniska innovationer, utan kräver en helt ny syn på arbetsflöden och de olika professionernas roller. För att lyckas behöver vi lägga en stabil grund, från investeringar i infrastruktur till att vinna medborgares förtroende att dela hälsodata och acceptans att använda nya teknologier. Hälsoteknologier som är tillgängliga, prisvärda och användarvänligakommer vinna mark både i sjukvårdssystem och bland enskilda medborgare.

För att adressera de utmaningar som samhället nu står inför, föreslår European Health Parliament bland annat;

  • skapandet av en Connected European Health Area för att sammanföra data och utveckla den infrastruktur som behövs
  • ett pilotprojekt i ledande europeiska länder för att visa vägen och främja samarbeten
  • träning och utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta införandet av digitala tekniker i vården
  • att engagera medborgare för att bygga förtroende och demokratisera vården.

Vi kan inte vänta på att policyn ska hinna ifatt den snabba tekniska utvecklingen. Interaktion måste ske över sektorsgränser, där man genom offentlig-privat samverkan på EU-nivå ständigt kan driva aktuella frågor för att garantera nyttan i de policys som läggs fram.

Huvudmålet är givetvis att förbättra hälsan hos alla européer men ny teknologi inom hälso- och sjukvården bidrar också till att stärka den industriella utvecklingen och till att skapa nya arbetstillfällen.

Elin Mignérus är CEO på medtechbolaget CathPrint AB i Stockholm, och medlem i kommittén för AI, Robotik och Precisionsmedicin i den tredje upplagan av European Health Parliament i Bryssel.

Läs den fullständiga rapporten från European Health Parliament; Breaking down barriers to digital health in Europe.