Veckans bloggare är Peter Graf – nyvald ordförande i Forum för Health Policy! I inlägget ger Peter, utifrån sina erfarenheter som både chef, läkare och forskare, förslag på hur några av vård- och omsorgens stora utmaningar kan lösas. 

Vi ser mycket fram emot det fortsatta arbetet i Forum tillsammans med Peter. Med sitt stora kontaktnät och intresse för utveckling och strategiska frågor kommer Peter bidra till att stärka kunskapsområdet health policy och Forum som en arena för möten mellan olika aktörer.

Trevlig läsning!

Så skapar vi en god vård – för alla

Peter Graf

Vi bor i ett land med världsledande akutsjukvård – vi är experter på att rädda liv och sätta in snabba insatser när läget är akut. Resultaten är mycket goda och förbättras ständigt inom flera områden, till exempel cancer-, stroke- och hjärtsjukvården.

Ja, svensk sjukvård är i många avseenden högkvalitativ. Men, likväl finns stora brister och utmaningar, som vi måste adressera omedelbart:

 1. Vi lever allt längre, vilket i sin tur innebär att vården behöver ta hand om fler multisjuka och kroniskt sjuka. På bara några år har kostnaderna ökat från 9 till 11 procent av BNP. Pengarna räcker helt enkelt inte. För att långsiktigt kunna bibehålla en god sjukvård med hög medicinsk kvalitet, och utveckla den ytterligare, krävs ett paradigmskifte där vi inför helt nya arbetssätt. Att bara fortsätta i gamla hjulspår fungerar inte längre.
 2. Även om akutsjukvården fungerar bra, är vården inte anpassad för de kroniskt sjuka. Den vård de multisjuka, ofta äldre, patienterna erbjuds i dag är alltför fragmenterad. Här behövs kontinuitetsvård, med sammanhållna vårdkedjor och personal som lär känna patient och närstående.
 3. Vården är inte rättvis. Det finns stora skillnader i medicinska resultat mellan våra landsting, regioner och sjukhus. Bostadsadress eller socioekonomisk bakgrund ska inte avgöra kvaliteten på den vård du får.
 4. Patienterna kräver större delaktighet och vill ha bättre möjligheter att påverka vården. Här ligger Sverige efter många andra länder.
 5. Kompetensförsörjningen är ett stort problem. Vi har till exempel svårt att både rekrytera, och behålla, specialistutbildad personal till glesbygden, vilket förstås påverkar både kvalitet och tillgänglighet negativt. Vi måste få fler att vilja jobba i vården.

Hur ska då detta lösas?

 • Gör patienterna delaktiga i vården. Partnerskap mellan patient och vård gör det möjligt för patienterna att ta mer ansvar. Bland de kroniskt sjuka finns spetspatienter – de är experter på sin sjukdom och kan bidra till en förbättrad egenvård för stora patientgrupper. Det här vinner alla på. Patienterna kan undvika sjukhusvård i större utsträckning, vilket ger dem högre livskvalitet. Samtidigt effektiviseras sjukvården, som kan lägga resurserna där de verkligen behövs. Patientens delaktighet ökar om vi arbetar utifrån partnerskap (SBU: 260, 2017). På det här området går det glädjande nog fort framåt just nu. Ett exempel är det utvecklingsprojekt som nyligen startats och som syftar till att bilda ett nationellt kompetenscentrum för aktiva och kunniga patienter.
 • Vi behöver förändra kulturen och förskjuta makten i vården. Jobba aktivt med värdegrunden och involvera patienterna i alla förbättringsarbeten. Låt patienter och närstående vara aktiva i arbetet med verksamhetsplaner – de är de verkliga experterna, som vet vad de behöver och hur vården ska formas för att fungera optimalt. Det här arbetssättet uppskattas av medarbetarna – vården fungerar friktionsfritt vilket ökar motivationen, det blir helt enkelt roligare på jobbet. Här har vi chansen att minska personalomsättningen (ref Phillips, Street and Haesler 2015) och, framförallt, attrahera nya medarbetare och minska rekryteringsproblemen.
 • Delaktiga patienter kräver ökad digitalisering. För att partnerskapet ska fungera måste patienterna komma åt den information de behöver och har rätt till. I dag finns de tekniska förutsättningarna för att låta patienterna göra mer själva. Digitaliseringen möjliggör en helt annan nivå av egenvård än tidigare. Också ur ett medarbetarperspektiv har digitaliseringen en nyckelroll, då den till exempel möjliggör distansarbete och kanske läkarlösa vårdcentraler, där det till exempel är svårt att rekrytera på grund av det geografiska läget. Vi behöver också automatisera mera. Här finns redan lösningar – till exempel robotgranskning av röntgenbilder och beslutsstöd som både ökar kvaliteten på vården samtidigt som besökstiden kan användas effektivare. Vi får inte vara rädda för att ta tekniken till hjälp.
 • Sprid goda exempel internt och externt. Berätta om lyckade projekt och framgångsrika försök. Det inspirerar andra att göra samma sak, samtidigt som det bidrar till ökad arbetsglädje, stolthet och lärande.
 • Jobba med värdebaserad vård. Forma behandlingen så att den skapar mest värde för patienten. Tillämpa samma arbetssätt överallt – för att minska de regionala variationerna.
 • Se till att göra verklighet av slutsatserna i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård.
 • Utveckla primärvården, och skapa en kontinuitetsvård, med mobila tvärprofessionella team, som ökar livskvaliteten för de multisjuka. För att klara detta krävs att vi suddar ut gränsen mellan kommun och landsting – den är helt ointressant för patienten.

Många är väl medvetna om problemen och det finns konkreta förslag på lösningar som kan skapa en välfungerande, högkvalitativ svensk vård och omsorg – för alla. Tiden är knapp då vi redan nu ser ökade krav från en åldrande befolkning, samtidigt som vårdkostnaderna fortsätter att öka kraftigt. Nu gäller det att gå från ord till handling.

peter_graf_hr_2

Peter Graf är sedan 2013 VD för vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Han är docent vid Karolinska Institutet och specialistläkare i öron-, näs- och halssjukdomar. Peter Graf har tidigare varit VD för Danderyds sjukhus och Aleris sjukvårdsverksamheter i Sverige. Han har också varit chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset samt verksamhetschef vid öron-, näs- och halskliniken på Huddinge universitetssjukhus.

]]>