Samverkan mellan privat och offentlig vård

Forums tredje workshop under 2011 genomfördes den 18 november kring det högaktuella temat hur offentlig och privat utförd vård kan samverka. Bakgrunden är den framväxande mångfalden i utförande av vården i Sverige, i första hand privata delar av den offentligfinansierade vården. En rad policyfrågeställningar aktualiseras, vilka delvis redan behandlats under workshop 1 (patientens tillgång och inflytande över vården) och workshop 2 (styrning, incitament och drivkrafter inom primärvården). Sammantaget innehåller detta komplex av frågeställningar väsentliga förändringskrafter, utmaningar och möjligheter för svensk hälso- och sjukvård.

Övergripande frågeställningar vid denna workshop var följande:

– Vad är värdet och möjligheterna med en mångfald av vårdgivare inom vård och omsorg ?

– Vilka risker och hot finns ?

– Vilken roll bör olika aktörer ha i att ansvara för utvärdering och styrning ?

Som ett underlag och utgångspunkt för diskussionen har Forum genomfört en kartläggning och översikt över den privata vårdsektorns utveckling och nuläge i Sverige.

2e4c667b4cc8a2cf4c8fd434f2e0f919

Arbetet har utförts av Monica Andersson-Bäck, fil dr vid Vårdalinstitutet och Institutionen för arbetsvetenskap Göteborgs universitet.  Dokumentet har karaktären av arbetsmaterial och bygger på sammanställning av tillgängliga källor av olika karaktär – forskningsstudier, aktörsrapporter och vissa mediauppgifter. Det utgör den för närvarande mest täckande beskrivningen av den privata vårdsektorn i Sverige.  Den offentliga statistiken är emellertid blygsam inom detta område – en workshopens slutsatser var också att den snarast bör utvecklas och uppgraderas.

Läs Monicas presentation här.

I dokumentet ingår också sammanfattning av intervjuer med några av nyckelaktörerna inom området kring workshopens huvudfrågeställningar.

Några av dessa inledde också med sina positionsbeskrivningar diskussionen vid workshopen:

– Catharina Barkman, utvecklingschef, Stockholms läns landsting (offentlig beställare)

– Martin Ärnlöw, VD Bräcke Östergård (not for profit sektorn)

– Johan Wachtmeister, VD Global Health Partner (privat entreprenör och investerare)

– Håkan Wittgren, VD Sveriges Läkarförbund (de professionella organisationerna)

– Roger Molin, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting (offentliga huvudmännens organisation)

8dee4fe7c4df884083a72bd03c1af66e

Som ytterligare bakgrund för diskussionen gav Aad de Roo, professor i strategic health management. University of Tilburg och Erasmusuniversitetet  i Rotterdam en bild av samspel privat och offentlig vård i Nederländerna – ett land som till största delen bygger sitt sjukvårdssystem på privata not for profit utförare. Vårdens finansiering bygger likaså på en konkurrens mellan i huvudsak tre olika försäkringsalternativ. Aad de Roo beskrev hur strategier för styrning och utvärdering ser ut liksom de
mönster av innovation och utveckling man kan se delvis som en följd av mångfald och konkurrens mellan vårdgivarna. Andra aktuella sjukvårdspolitiska frågeställningar i Nederländerna illustreras också i hans presentation.  

Läs Aads presentation här.

Diskussionen gav fokusering på en rad av de frågeställningar som är avgörande för att den nya och växande mångfalden inom svensk sjukvård skall leda till ökad innovation, högre kvalitet och
patienttillfredsställelse.