Ulrika Winblad är en av forskarna som ingår i Forums forskarnätverk. Idag publiceras en studie med henne som huvudförfattare i tidskriften Health Affairs. Studien rör en relativt ny organisationsform i det amerikanska sjukvårdsystemet, Accountable Care Organizations (ACO), som bland annat är tänkt att förbättra koordinationen i sjukvården genom att flera vårdgivare går samman i nätverk och får ett gemensamt kostnadsansvar för en viss patientgrupp. Tanken är att detta skapar incitament att förbättra hela vårdkedjan, till exempel en mer effektiv överföring av äldre patienter mellan sjukhus och äldreboenden.

Studien visar att erfarenheter från USA kan vara ett viktigt inspel till en högaktuell vårdfråga i Sverige – inte minst i relation till den aktuella statliga utredningen ”Effektiv vård”.

Forskarna, som är verksamma vid Uppsala universitet och Brown University, USA, har undersökt effekter av att tillhöra en ACO på återinskrivningar från äldreboenden tillbaka till sjukhus. Underlaget består av återinskrivningsdata för nästan 8000 olika diagnoser mellan 2007 och 2013.

– Förhoppningen är att återinskrivningar till sjukhus ska minska. Dessa utgör idag en stor kostnad för vården i såväl USA som i andra länder, men innebär också ett stort lidande för den enskilde patienten. Vi vet idag ganska lite om vad som leder till minskade återinskrivningar för mulitsjuka äldre, säger Ulrika Winblad, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.

Resultatet visar att det under dessa år skett en generell minskning av återinskrivningar inom 30 dagar för patienter över 65 år utskrivna till så kallade Skilled Nursing Facilitites (SNF), en form av äldreboende i USA. Detta kan vara ett resultat av nya regler som införts 2010 och som gör det möjligt att straffa sjukhus med höga återinskrivningstal. För ACO-sjukhus hade dock återinskrivningarna minskat mer än för sjukhus som inte tillhörde en ACO.

Medan vanliga sjukhus minskade sina återinskrivningar med 2,9 procentenheter så minskade Shared Savings-sjukhus och Pioneer-sjukhus, dvs olika former av ACO-sjukhus, sina med 4,0 respektive 3,1 procentenheter. Den relativa minskningen, justerat för kliniska och demografiska faktorer, var ännu tydligare; 17,7 procent för Shared Savings-sjukhus respektive 14,9 för Pioneer-sjukhus, jämfört med 13,1 procent för vanliga sjukhus.

– Erfarenheterna från amerikansk sjukvård och ACO som vårdmodell har stor relevans för den svenska kontexten. Framförallt kan slutsatserna vad gäller återinskrivningar och relationen mellan sjukhus och äldreboenden överföras på samarbetet mellan svenska landsting och kommuner, säger Ulrika Winblad.

Studien har även relevans i relation till den aktuella utredningen ’Effektiv vård’ (SOU 2016:02) som framhåller integrerad vård för multisjuka äldre som en viktig åtgärd för att åstadkomma ökad effektivitet och kvalitet. Att denna patientgrupp ökar i Sverige idag innebär att sjukvården står inför utmaningar liknande de i USA, vilket kräver en fortsatt utveckling av vårdmodeller med fokus på integrerad vård.

– Det kan finnas anledning att överväga om dessa i så fall bör omfatta partnerskap liknande ACO-modellen för att åstadkomma ett närmare samarbete mellan landsting och kommun. Det då viktigt att de även innefattar betalningsmodeller som uppmuntrar samverkan mellan olika vårdgivare.

Studien finns att ladda ner här.

För mer information, kontakta Ulrika Winblad, tel: 070-425 02 52, e-post: ulrika.winblad@pubcare.uu.se