Det pratas mycket om innovationer i hälso- och sjukvården men inte så ofta kopplat till olika finansieringslösningar. Region Stockholm har tillsammans med Health Integrator satsat på en innovativ finansieringslösning där fokus är på prevention och resultat. Fredrik Söder presenterar i veckans blogg hur det fungerar i praktiken.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Med utfallsbaserade kontrakt kommer sjukvårdens resurser att öka – så här fungerar det!

Fredrik Söder, VD Health Integrator

Idag menar många att 80% av de kroniska sjukdomarna kan avvärjas genom hälsosamma levnadsvanor. Trots det går knappt 4% av sjukvårdsbudgeten till preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade. Detta beror delvis på att prevention kan vara svår att motivera ekonomiskt när den reaktiva vården är hårt belastad. Nu finns en finansiell lösning på problemet. Utfallsbaserade kontrakt möjliggör nya satsningar när regioner inte behöver stå för riskerna. Health Integrators hälsoprogram för prediabetiker är ett exempel och en internationell satsning först i sitt slag med lovande resultat.

Hälso- och sjukvården är i hög grad budget- och kostnadsstyrd, ett så kallat nollsummespel. Enkelt förklarat; spenderar man en krona, behöver den tas från något annat i budgeten. Trots att vi känner till hur viktig prevention är och att det sparar resurser på sikt, är det svårmotiverat att investera med pengar från en redan ansträngd budget.

Lösningen på detta är att förflytta systemet till att bli investerings- och värdestyrt. Genom att använda utfallskontrakt (Impact Bonds) kan det finansiella gapet mellan investering i bättre hälsa och dess utfall bryggfinansieras t.ex. med pensionskapital, eller kapital utifrån. På så sätt kan en investerad krona bli två kronor över tiden – eller betydligt mycket mer om man också tar alternativkostnaden för till exempel sjukskrivningar i beaktande. I rapporten The Heavy Burden of Obesity av OECD från 2019 kommer man fram till att varje krona investerad i prevention av livsstilsrelaterade kroniska sjukdomar resulterar i sex kronor tillbaka.[1]

Health Integrators preventiva satsning möjliggörs av en så kallad hälsoobligation som enkelt innebär att betalning utgår om värde/resultat skapas samt att riskerna fördelas.

På uppdrag av Region Stockholm deltar 925 st personer mellan 50-60 år i Stockholmsregionen, vilka har risk att utveckla diabetes typ 2, i Health Integrators 5 år långa hälsoprogram. Programmet hjälper deltagarna att förebygga att sjukdomen bryter ut genom coachning, hälsomätningar och 12 500 kronor att spendera på hälsotjänster och produkter på Health Integrators digitala marknadsplats. Den nya typen av finansieringslösning möjliggör detta; en så kallad hälsoobligation där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva satsningen blir. Hälsoobligationen är den första kända i sitt slag och har fått internationell uppmärksamhet. Läs mer om hälsoobligationen här.

Lovande resultat – ett år senare är majoriteten inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes

Vid programstart låg samtliga deltagare i Region Stockholmsprogrammet inom spannet för prediabetes, riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes över tid. Redan efter sex månader märktes stor skillnad för den första gruppen deltagare, 43% hade förbättrat sina blodsockervärden till den grad att de inte längre låg i riskzonen för typ 2-diabetes. Efter tolv månader är 51% av de första deltagarna inte längre i riskzonen. Om regionen väljer att skala upp satsningen och erbjuda den till alla prediabetiker i länet innebär detta en besparingspotential på 1,4 miljarder per år bara i Region Stockholm, vilket motsvarar 2400 nya sjukskötersketjänster.

Hur fungerar programmet?

Coaching och hälsomätningar
Hälsocoachen på Health Integrator har som uppgift att stimulera deltagarna att välja en livsstil som förbättrar och upprätthåller deras hälsa över tid. Hälsocoachen stöttar till ökad självinsikt om en individuell hälsoprofil utifrån blodprov och ifyllt hälsoformulär samt utformar, tillsammans med individen, en hälsoplan med både kort- och långsiktiga mål. Genom regelbundna digitala hälsosamtal främjar hälsocoachen motivationsarbetet till ändrade levnadsvanor, erbjuder dem ytterligare hälsoinformation och kunskap samt guidar till ett brett utbud av olika hälsotjänster på en integrerad marknadsplats som finns kopplad till den digitala plattformen.

Marknadsplats

Health Integrators marknadsplats är en integrerad del av tjänsten där användaren med hjälp av en coach hittar produkter och tjänster som är handplockade och kvalitetssäkrade för att skapa bästa förutsättningarna för att kunna nå de individuellt uppsatta hälsomålen.

På marknadsplatsen förmedlar Health Integrator tjänster och produkter som är specifikt utvalda för målgruppen och som bidrar till att lättare skapa och behålla nya hälsosamma vanor. Valda produkter läggs i varukorgen, betalas med valt betalmedel, checkas ut och aktiveras sedan hos leverantören.

Utöver hälsocoachning erbjuder marknadsplatsen i dagsläget produkter och tjänster inom kategorierna

  • Hemmaträning
  • Kost
  • Kurser och inspiration
  • Gym- och vattenträning
  • Stress och sömn
  • Alkohol och tobaksvanor
  • Kvinnohälsa

Marknadsplatsen uppdateras löpande efter deltagarnas behov, nyheter på marknaden och utifrån ny forskning.

Vikten av preventionsarbete är betydande, det är många eniga om, men hur får vi till verkstad i praktiken? Prediabetes programmet med dess goda resultat och en ny innovativ finansieringslösning som grund är en möjlighet som borde användas inom fler områden där ohälsa går att förebygga genom livsstilsförändring.

[1] https://www.oecd.org/health/health-systems/Heavy-burden-of-obesity-Policy-Brief-2019.pdf