En stor utmaning för svensk sjukvård är hur vi organiserar vården för de multisjuka äldre med en personcentrerad utgångspunkt. På KOL-centrum på Sahlgrenska har man kommit en bit på vägen med en evidensbaserad vårdprocess, effektivt teamarbete och relevanta IT-stöd. Om detta berättar Anders Ullman i veckans blogginlägg.

Trevlig läsning!

Vården av patienter med KOL stimulerar till nytänkande

Anders Ullman

KOL är enligt WHO den tredje vanligaste dödsorsaken och går idag inte att bota, men väl att behandla. När vi under hösten 2015 började arbetet med att definiera mål och arbetssätt för KOL-centrum, fick vi samtidigt tillgång till nya och väl genomarbetade riktlinjer från både socialstyrelsen och från läkemedelsverket som bland annat understryker vikten av interprofessionellt samarbete och skriftliga behandlingsplaner.

En optimal behandling är anpassad till den enskilde patienten och behöver ta patientens hela livssituation i beaktande. Förutom läkemedelsbehandling, ett tydligt fokus på att optimera levnadsvanor, såsom rökstopp, diet, vikt och fysisk aktivitet, så behöver även patienterna stöd från andra delar av vårdprofessionen, till exempel från arbetsterapeuter eller kuratorer. En KOL-patient behöver en tydlig vårdplan, som är individuellt uppbyggt efter patientens vårdbehov – med flexibilitet, tydlig uppföljning och interprofessionellt samarbete på kliniken. Patienterna behöver hjälp att förstå sin sjukdom, sin behandling och lära sig leva så gott som möjligt, sin KOL till trots. Men patienter med svår KOL, oftast äldre och med flera sjukdomar orkar inte och klarar inte att sändas runt i vården och därtill själva kompilera behandlingsråd och instruktioner.

Vi måste skapa vårdprocesser runt patienten.

En hämsko för oss, när vi vill utveckla den personcentrerade vården är begränsningar i sjukvårdens existerande IT system. Dessa har visserligen hög kvalitet och tillförlitlighet för lagring av dokumentation men behöver utvecklas för optimalt stödja informations-och kunskapsutbyte inom vårdteamet, mellan vårdinstanser och mellan vård och patient. Samarbeten med e-hälsoföretag utgör därför en viktig del i vårt innovationsarbete och till hösten testar vi en applikation som utvecklats tilllsammans med företaget Frisq.

Med detta personcentrade arbetssätt och med ett digitalt stöd, tror vi oss ha funnit en modell som inte bara ger KOL-patienter ett förbättrat omhändertagande utan också kan vara vara en modell för många av de andra kroniska sjukdomarna som våra sjuka äldre lider av.

Med sunt förnuft, gränslöst samarbete och lite e-Hälsa kan vi komma långt.

Anders Ullman är överläkare och sektionschef för KOL-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Anders har tidigare haft olika ledande befattningar inom forskning och utveckling i internationell läkemedelsindustri.