Monica Berglund, tidigare VD Tre Stiftelser, lyfter i denna blogg upp vikten av att utgå från behov och inte tillgänglig teknik för att landa rätt i digitaliseringen inom äldreomsorgen. Hon menar att digitalisering är viktig för att den kan stödja människors autonomi och ge bättre arbetsmiljö där tekniken kan underlätta eller ersätta den mänskliga handen i omsorgen för att frigöra tid till umgänge och aktiviteter av olika slag.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Verksamhetsmässiga vinster med hjälp av digitalisering?

Monica Berglund, tidigare VD Tre Stiftelser

Tre Stiftelsers historia är lång i Göteborgs stad. De är grundades på donationer redan på 1700-1800-talet där syftet var att starta stadens fattighus sedermera ändrades inriktningen till att bedriva vård av äldre göteborgare, idag äldreboenden. Verksamheterna utgör ca 10 % av stadens äldreboenden, har 360 platser och ca 370 medarbetare. Verksamheterna vilar på den salutogena teorin med fokus på att stärka eller bibehålla människans resurser och förmågor. Viktigaste är att vi människor upplever en känsla av sammanhang – KASAM.  Alla beslut utgår från värdegrunden och KASAM, det gäller även vid digitalisering i verksamheten.

Utgångsläget vid digitalisering är att den ska stödja hyresgästernas autonomi för att de så långt det är möjligt ska bibehålla sin självständighet och underlätta ett så normalt liv som möjligt. När det gäller personalen handlar det om att skapa en bra arbetsmiljö där tekniken kan underlätta eller ersätta den mänskliga handen i omsorgen för att frigöra tid till umgänge och aktiviteter av olika slag.

Det är oerhört viktigt att fundera över behovet för att landa rätt i digitaliseringen, det finns en risk att behov skapas efter tillgänglig teknik. Genom att ställa frågan – hur stärker det KASAM för hyresgäster och personal – får vi rätt fokus.

Välfärdsteknik är allt som underlättar i omsorgen både för hyresgästerna och medarbetarna så som smarta takliftar, duschtoaletter, digitalt signerings-/läkemedelssystem, introduktionsprogram och utbildningar för personalen, nyckelfri verksamhet. Det är även teknik som skapar aktivitet och umgänge för de äldre i form av I-Pads, Ipad-kafé, robotkatter, Tovertafel – magiskt bord, Apple-TV med mera.

Som exempel kan nämnas:

I Sverige sägs det att 80% av personer som bo på äldreboenden lider av inkontinens, vilket är osannolikt. Vi kan med hjälp av teknik och hjälpmedel d. v. s. göra en digital kartläggning för att utprova rätt kontinensskydd. Det blir både bättre livskvalitet för de äldre, sparar tid för medarbetarna och billigare när vi gör rätt inköp av skydd.

I verksamheten finns många olika tekniska hjälpmedel och vi ser en enorm utvecklingspotential inom området och ett stort behov av detta. Vi är positiva till att testa nya produkter, om det finns behov och vi ser nyttan av det för hyresgäster eller medarbetare. Det är angeläget att vi som användare kan påverka och medverka vid utvecklingen av nya produkter och teknik därför prioriterar vi ett gott samarbete med företag, producenter och olika nätverk.

Min erfarenhet är att det kan finnas en rädsla för teknik hos medarbetarna i äldreomsorgen. Kanske är det en oro för att tekniken kommer ersätta personal i vården och omsorgen eller en oro för att omsorgen blir omänsklig när arbetsuppgifter ersätts av teknik och kanske robotar. Dessa farhågor borde vara lätta att bemöta och eliminera. Det kommer aldrig att bli arbetsbrist inom äldreomsorgen inom överskådlig framtid och det finns arbetsuppgifter som aldrig kan ersättas av teknik eller digitaliseringen utan kräver en mänsklig hand.

Jag kan inte se att digitaliseringen i sig innebär besparingar.  Äldreomsorgen är så slimmad idag. Däremot är digitalisering nödvändig för effektivisering så att medarbetarna kan frigöra tid till att umgås med de äldre, ordna aktiviteter, vistas utomhus hela året, dokumentera och tid för kompetensutveckling.

Jag tror inte att vi lockar nya generationer och nya medarbetare till äldreomsorgen med digitalisering, det är en självklarhet för dagens unga. Däremot tror jag att en välfungerande digitalisering och tillika system som stöttar boende och medarbetarna kan locka nya generationer. Äldreomsorgen och kommunerna borde prioritera digitalisering och ny modern teknik. I dag är det torftigt inom äldreomsorgen. Digitalisering och ny teknik ger kvalitetshöjning både för boenden och personal.

Vad krävs av organisationen?

  • Våga testa och satsa på teknik och digitalisering
  • Avsätt pengar i budgeten
  • Utgå från medarbetarnas och hyresgästernas behov – för KASAM
  • Bygg en organisation för teknik och digitalisering med hjälp av e-hälsocoach och utbildade teknikombud (YH utbildning)
  • Utveckla nya arbetssätt med ny teknik och digitalisering
  • En god infrastruktur
  • Chefer med mod och engagemang som vågar säga ja

____________________________

Intresserad av äldreomsorgen och vill läsa mer?

Aktuella rapporter från Forum för Health Policy: