En fast läkarkontakt, satsning på primärvården, fokus på en god arbetsmiljö och en ökad nationell styrning var önskemål som fördes fram i valdebatten den 23 augusti – i veckans blogg sammanfattar vi hela debatten.

Trevlig läsning!

Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Fr vänster: Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy, Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy, Anders W Johnsson (C), Acko Ankarberg (KD), Lina Nordquist (L), Åsa Lindhagen (MP), Camilla Waltersson Grönwall (M), Andrea Törnestam (S), Gabriel Kroon (SD), Karin Rågsjö (V)

Valet 2022 – Summering av debatt 

Text: Catharina Barkman, Helena Conning, Lisa Aase, Forum för Health Policy

Framtidens vård, tillgänglighet, irrvägar i vården, den nära vården, digitalisering, prevention och många andra frågor var i fokus på Forum för Health Policys Valdebatt 23 augusti där alla riksdagspartier medverkade. Alla partier svarade ja på frågan om patienterna borde äga sin egen data. En ny organisation efterfrågades men i olika grad. Alla lyfte fram primärvården och den nära vård. Alla lyfte fram den outnyttjade potentialen som finns i digitaliseringen, vikten av effektivisering och den alltför stora byråkratin.

Debatten inleddes med fråga om hur vi ska klara framtidens vård.

Centern – ekonomin måste växa så vi får mer pengar till välfärden, viktigt med bra villkor för företagande. Vi måste bli duktigare på att effektivisera. Vi måste jobba förebyggande på ett helt annat sätt, en stor del av de kroniska sjukdomarna går att förebygga, därför måste vi satsa på primärvården.

Kristdemokraterna – vi behöver en bättre kompetensförsörjning, att fler arbetar och vill stanna kvar i yrket, satsning på primärvårdens utveckling, fast läkarkontakt, fler vårdplatser.

Liberalerna – säkra intäkter om inte människor går till jobben om inte företag kan växa har vi noll kronor till sjukvården, arbetsvillkoren måste förbättras, det måste finnas tid för forskning och utveckling, hälsa där primärvården har en viktig roll

Miljöpartiet – arbetsvillkor, mer pengar i vården, jaga tidstjuvar inom administration/IT.

Moderaterna – vi behöver vara friska nog att arbeta, förbättrad arbetsmiljö, kompetensutveckling, effektivitet, minskade köer, förebyggande vård.

Socialdemokraterna – god hälsa och vård på lika villkor, tillgång till personal, förutsättningar att göra ett bra jobb.

Sverigedemokraterna – en stark primärvård, fast läkarkontakt, stort problem idag att man bollas runt, mer verksamhetsnära styrning och mindre politisk styrning, organisationsutveckling.

Vänsterpartiet – långsiktig satsning vårdpersonal, arbetsvillkor, staten måste ta ett fastare grepp, särskilt kring utbildning, etableringsfriheten bör tas bort, primärvården måste stärkas, man måste arbeta förebyggande, mer resurser.

Efter detta följde en debatt om privata utförare som var den fråga där partierna stod längst ifrån varandra. Andra ämnen som berördes var långa köer, irrvägar i vården, nära vård och fast läkarkontakt. Även digitalisering och prevention fick plats. Nedan följer några av dessa frågor och utvalda svar från partierna (alla partier finns representerade men inte på alla frågor).

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att få bukt med långa vårdköer?

Anders W Jonsson (C): Vi måste producera så mycket sjukvård som möjligt och inte lägga begränsningar på privata vårdgivare. Det handlar om effektivitet och att organisera vården rätt.

Karin Rågsjö (V): Förtydligade att Vänsterpartiet inte vill lägga ner de privata alternativen utan istället vill vi minska på vinsterna.

Acko Ankarberg (KD): Vi behöver fler vårdplatser, bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vi måste använda de resurser och den kapacitet vi har idag för att satsa på primärvården och framför allt se till att förbättra förutsättningarna för personalen.

Alla politiker talar för nära vård och fasta läkarkontakter.
Hur ska processen egentligen se ut när pengar och resurser inte räcker till?

Åsa Lindhagen (MP): Det behövs mer pengar, men det behövs också ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom vården. Miljöpartiet vill att regeringen ska avsätta 40 miljarder istället för 30 miljarder för vården i permanenta medel. MP tycker också att ett tak på antal listade patienter per vårdgivare är superviktigt. Staten ska ta ett ansvar och hjälpa till med resurser för att förbättra arbetsvillkoren för läkare som leder till bl. a. mindre personalomsättning.

Anders W Jonsson (C): Vi måste öka utbildningskapaciteten med en tydlig nationell styrning. Vi måste förbättra attraktiviteten för att jobba inom primärvården och jobba med samverkan och avancerad hemsjukvård dygnet runt till alla äldre.

Karin Rågsjö (V): Viktigt att gå från en reaktiv till en proaktiv vård. När det kommer till nära vård måste patienten själv få bestämma hur den ska gå till utifrån sina egna förutsättningar.

Acko Ankarberg (KD): Budgeten på 3 miljarder regeringen avsatt för primärvården måste användas på ett bättre sätt. Dessa pengar borde läggas mer på distriktsläkarna så vi kan få fler anställda inom vården.

Camilla Waltersson Grönwall (M): Vi måste våga titta på frågan om effektivitet, minska på onödig administration och byråkrati samtidigt som vi skapar mer vård.

Hur ser politikerna på irrvägarna i vården där patienter bollas runt?

Lina Nordquist (L): Vi vill bygga ut och förstärka primärvården med fler personliga husläkare och personliga läkarkontakter, även inom specialistsjukvården.

Gabriel Kroon (SD): Pratas väldigt mycket om att man måste rusta upp primärvården, men primärvården får i själva verket bara fler uppdrag idag. Vi måste använda oss av externa medel för att faktiskt hjälpa till så detta inte ger motsatt effekt.

Hur ska man arbeta med prevention?

Andrea Törnestam (S): Vi måste satsa på ett starkare generellt folkhälsoperspektiv och minska de sociala skillnaderna, även i skolorna. Vill se både fysiska och psykiska hälsokontroller i skolorna från en tidig ålder.

Lina Nordquist (L): Vi vill tillföra riktade tillsatser där man lockar anställda till att arbeta med prevention. Många viktiga åtgärder ligger i skolorna där man måste fokusera på att unga personer får den hjälp de behöver.

Digitalisering

Alla var överens om att det behöver göras mer. Patienter ska ha tillgång och äga sina egna data. Även enklare administration och digitala system som kan kommunicera med varandra och som måste utgå från hur användares behov togs upp. Ett krav alla lyfte var att alla ska kunna ta del av sina data. Det lyftes att socialutskottet varit enig och att regeringen nu utreder.

Camilla Waltersson Grönvall (M): Viktigt att patienten äger sin egen hälsodata samt att patienten kan utnyttja digitaliseringen för att själv kunna jämföra och välja vårdgivare i hela landet och därmed att få vård i tid.

Gabriel Kroon (SD): Digitala läkartjänster spelar en viktig roll inom dagens sjukvård. Dock behöver vi bättre regelverk för dessa och bli bättre på att arbeta tillsammans med dem i tidigt skede så dem inte senare måste slås ut.

Andrea Törnestam (S): Vi vill se en mer digifysisk vård med fysiska och digitala kanaler som kompletterar varandra. Det krävs också att det finns krav på regioner att de olika systemen kan ”prata” med varandra och att det finns en samverkan.

Missade du debatten? Se den här >>>

 

Här kan du läsa Forum för Health Policys rapporter med fokus på valet: