Forum för Health Policy kommer publicera en serie artiklar om innovationsupphandling, ett viktigt verktyg för att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen men som alltför sällan utformas för att stimulera utveckling. Läs bloggen av Lina Svensberg, Stiftelsen Compare Karlstad.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Innovationsupphandlingens paradox   

Lina Svensberg, Innovation Manager, Stiftelsen Compare Karlstad

I Nationella Upphandlingsstrategin framhålls att ”strategisk användning av upphandling är en förutsättning för att den offentliga sektorn ska nå sina verksamhetsmål och göra goda affärer samt för att uppnå de globala målen i Agenda 2030.” Dessutom betonas att det är av avgörande betydelse för samhällets utveckling att utnyttja och frigöra innovationspotentialen genom offentlig upphandling. Årligen spenderas i Sverige cirka 800 miljarder kronor på offentlig upphandling, vilket är mer än 200 gånger än innovationsmyndigheten Vinnovas budget.  

Det finns en enorm möjlighet att använda offentlig upphandling som ett instrument för att driva innovation och utveckling. Genom att efterfråga innovativa och hållbara lösningar kan den offentliga sektorn skapa en marknad för produkter och tjänster som kan hjälpa till att utveckla och ställa om vårt samhälle. Men enligt med den nationella upphandlingsrapporten för 2023 verkar endast 13 % av regionerna och 11 % av kommunerna arbeta aktivt för att upphandla innovativa lösningar. Här finns uppenbarligen ett problem. 

Efter snart fem år av VINNVÄXT-initiativet DigitalWell Arena, vilket är halva dess planerade tid, vill vi dela våra insikter och lärdomar. Vi ser att upphandling i syfte att främja utvecklingen av nya och icke-existerande lösningar på marknaden inte har varit tillräckligt effektiv på grund av en central paradox. Vi kan konstatera att spridning är en avgörande aspekt av innovation, men innovationsupphandling skapar inte tillräckliga förutsättningar för denna spridning. Innovation är inte bara att skapa något nytt och unikt. Innovationerna behöver även spridas och implementeras så att de når ett bredare användande. Utan en effektiv spridning blir det inte ekonomiskt hållbart att investera i långsiktiga innovations- och utvecklingsprojekt, vilket kan förklara varför en så liten andel av offentliga organisationer aktivt arbetar för att upphandla innovativa lösningar.

För att skapa ekonomiskt hållbara innovationsprocesser måste resultatet kunna spridas till en bredare marknad, inte bara till den första kunden. Men innovationsupphandling utformas sällan för att stimulera utveckling av skalbara lösningar.   

Det är nödvändigt att integrera skalbarhet i innovationsupphandlingsprocessen. Det kan innebära att utvärdering sker stegvis, och att utvärderingskriterier beaktar både leverantörernas och lösningarnas potential på marknaden. Dessutom kan det inkludera affärsutvecklande inslag i leveransen, såsom sammanfattningar av samtal med potentiella kunder, marknadsanalyser och beskrivningar av affärsmodellen.   

Frågan är då: Vem har ansvaret för att integrera skalbarhetsaspekter i utformningen av innovationsupphandlingen? Är det den upphandlande organisationen? Nej, eftersom bedömning av leverantörers eller lösningars marknadspotential oftast inte ligger inom den offentliga upphandlarens befogenheter eller kompetens. Kan företagsfrämjande intermediärer, som kluster eller inkubatorer ta den rollen? De har ofta den nödvändiga kompetensen, men de är generellt inriktade på att stödja specifika typer av företag, som SME eller företag inom en viss bransch eller region. Det är en utmaning att förena detta med principen om likabehandling enligt LOU när en intermediär som har intresse av att främja en viss sektor påverkar utformningen av offentliga upphandlingar.  

Inom ramen för DigitalWell Arena utforskar vi hur den offentliga sektorn kan driva innovation, inte bara för att tillgodose den första kundens behov, utan även för att främja utvecklingen av ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar med potential att spridas och skapa värde för många. Ett av våra initiativ är upphandlingsmetodiken demand acceleration, som har utvecklats i samarbete med bland andra Karlstads kommun, Vinnova och WWF. Läs mer på https://digitalwellarena.se/digitalwell-demand-accelerator/ 

För att verkligen utnyttja upphandlingens potential att driva efterfrågan på nya hållbara, skalbara lösningar, måste vi utforma både policys och praktiska metoder som främjar detta mål, och inte står i dess väg. Vi välkomnar alla som vill delta i detta arbete tillsammans med oss. För att citera Matt Ridley – ”Innovation is a collective phenomenon that happens between, not within brains.”